Nizovi radioaktivnih raspada

Prikazani aplet omogućava praćenje radioaktivnih raspada prirodnih radioaktivnih izotopa po nizovima jezgara. Jezgra su prikazana u tabeli tako da se u jednoj vrsti nalaze jezgra sa istim brojem protona, a u jednoj koloni jezgra sa istim brojem neutrona. Stabilna jezgra su prikazana sa crnom pozadinom, jezgra koja se raspadaju α-raspadom sa žutom pozadinom, a jezgra koja se raspadaju β-raspadom sa plavom pozadinom. Zbog ovakvog dizajna tabele α-raspad predstavlja dijagonalni pomeraj za dva polja dole i levo u tabeli, a β-raspad dijagonalni pomeraj za jedno polje gore i levo u tabeli.

Na apletu se može izabrati niz koji će biti posmatran, a onda se pritiskon na dugme [Sledeći raspad] prelazi na sledece jezgro u nizu.

This browser doesn't support HTML5 canvas!