Primer Doplerovog efekta

Kola hitne pomoći sa uključenom sirenom prolaze pored posmatrača koji stoji na ulici.

U apletu se simultano ispisuje tumačenje promene frekvence koju posmatrač čuje.

Da bi se Doplerov efekat jasno opazio, u apletu je brzina zvuka prikazana manjom nego što je u realnosti.

This browser doesn't support HTML5 canvas!