Električni motor za jednosmernu struju

Aplet simulira rad električnog motora jednosmerne struje koji je, radi jasnoće, pojednostavljen: umesto namotaja sa mnogo navoja i gvozdenim nosačem prikazan je samo jedan provodnik pravougaonog oblika. Osovina na kojoj rotira namotaj nije prikazana.

U apletu je crnom bojom prikazan vektor elektromagnetske sile koja deluje na provodnik kroz koji protiče električna struja, što uzrokuje okretanje rotora električnog motora. Pravac te sile je normalan i na pravac provodnika kroz koji protiče električna struja i na pravac magnetskog polja. Smer sile je određen pravilom desne ruke: kada se palac, kažiprst i srednji prst desne ruke postave tako da zaklapaju prave uglove, onda

ako palac pokazuje smer električne struje
i ako kažiprst pokazuje smer magnetskog polja
onda srednji prst pokazuje smer elektromagnetske sile

U apletu je smer električne struje prikazan strelicom crvene boje, a smer magnetskog polja strelicama plave boje. Pritiskom na dugme [Promeni smer I] manj se smer električne struje čime se menja smer rotacije motora. Brzina okretanja rotora motora može se menjati klizačem, a prikaz linija koje prikazuju smer električne struje, magnetsko polja i elektromagnetske sile se može prema potrebi uključivati i isključivati.

This browser doesn't support HTML5 canvas!