Magnetsko polje šipkastog magneta

Magnetsko polje šipkastog magneta može se ispitati iglom kompasa. Na taj način se mogu skicirati linije sila magnetskog polja, što se u ovom apletu simulira.

Magnetski polovi u apletu su označeni sledećim bojama:

severni pol crveno
južni pol zeleno

Kada se igla kompasa povlači mišem, ona se okreće u pravcu i smeru magnetskog polja u tačkama kroz koje prolazi. Pri tome aplet crta liniju sila koja prolazi kroz tačku u kojoj se igla nalazi. Po otpuštanju dugmeta miša, linija polja koja je bila nacrtana u tom trenutku ostaje na polju apleta. Na taj način se može skicirati polje magneta u nizu tačaka.

Pritiskom na dugme [Okreni magnet] magnet se okreće za 180° u ravni apleta, a pritiskom na dugme [Obriši linije polja] se brišu nacrtane linije magnetskog polja i igla postavlja u početni položaj.

This browser doesn't support HTML5 canvas!