Magnetsko polje dugog pravolinijskog provodnika

Aplet prikazuje konfiguraciju magnetskog polja vrlo dugog pravolinijskog provodnika kroz koji protiče električna struja.

U apletu je prikazan deo dugog metalnog provodnika kroz koji protiče električna struja; pokretni nosioci naelektrisanja - elektroni - prikazani su sitnim tačkama kako se kreću od nižeg električnog potencijala ka višem; viši potencijal je prikazan znakom "+", a niži znakom "−". Prikazana je samo "driftovska" komponenta brzine elektrona (koja potiče od električnog polja), a termalno kretanje elektrona nije prikazano zbog jasnoće prikaza. Prikazan je i konvencionalni smer električne struje crvenom strelicom. Polaritet krajeva provodnika, a time i smer električne struje se može izmeniti pritiskom na dugme [Izmeni smer I].

Na postolju pored provodnika je postavljen kompas sa magnetskom iglom (crvenom bojom je prikazan severni pol igle, a zelenom južni pol). Kompas se mišem može pomerati po postolju, a pravac igle će pokazivati pravac linija magnetskog polja. Na taj način se može odrediti konfiguracija magnetskog polja, koja je plavom bojom skicirana u apletu. Linije magnetskog polja su kružne linije, a njihov smer je dat pravilom desne ruke: ako palac desne ruke pokazuje pravac jačine električne struje, ostali savijeni prsti desne ruke pokazuju smer magnetskog polja.

Pri simulaciji je zanemaren uticaj magnetskog polja Zemlje.

This browser doesn't support HTML5 canvas!