Eksperiment sa drugim Njutnovim zakonom

Aplet simulira klasični eksperiment sa kvadrom koji kliza po horizontalnoj ravnoj podlozi vučen od tega koji se spušta pod dejstvom sile Zemljine teže. Eksperimentalni podaci omogućavaju analizu zavisnosti ubrzanja nekog tela od intenztiteta rezultante sila koje deluju na njega i njegove mase.

Rad apleta se započinje izborom mase kvadra, mase tega i koeficijenta trenja sa kojim se vrši serija merenja. Nakon toga treba izabrati položaj fotoćelije (FĆ) povlačenjem mišem. Pritiskom na dugme [Start], simulira se kretanje, a u trenutku prolaska kvadra pored fotoćelije se zaustavlja časovnik i na grafikon ucrtava tačka čije su koordinate pređeni put kvadra i vreme putovanja. Pritiskom na dugme [Upisi rezultat] rezultati merenja se upisuju u listu. Zatim se fotoćelija pomera, i eksperiment se ponavlja; u jednoj seriji se može izvršiti do 10 merenja.

Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

This browser doesn't support HTML5 canvas!

Primenjene formule:

Ubrzanje (prema drugom Njutnovom zakonu):

formula 1

a ... ubrzanje
m ... masa tega
g ... gravitaciono ubrzanje
μ ... koeficijent trenja
M ... masa kvadra

Pređeni put pri ravnomerno ubrzanom kretanju bez početne brzine:

formula 2

s ... pređeni put
a ... ubrzanje
t ... vreme

U simulaciji se zanemaruje otpor koji vazduh pruža kretanju tega i kvadra, a za gravitaciono ubrzanje je usvojena vrednost 9,81 m/s².