Omov zakon

Aplet simulira rad prostog električnog kola sa jednim otpornikom. Radi demonstracije Omovog zakona u kolo su uključeni i voltmetar i ampermetar.

U apletu se biraju vrednosti opsega ampermetra i voltmetra, otpornosti otpornika i napona napajanja, a aplet izračunava jačinu električne struje koja protiče kroz otpornik (pretpostavljajući da su instrumenti idealni) i ispisuje te vrednosti u apletu.

This browser doesn't support HTML5 canvas!
Omov zakon:
 
Jačina električne struje koja protiče kroz metalni provodnik konstantne temperature proporcionalna je naponu na njegovim krajevima.