Elektromagnetsko oscilatorno kolo

Aplet simulira rad oscilatornog električnog kola koje se sastoji od kondenzatora, kalema i otpornika. Otpornik nije potreban za rad oscilatornog kola, ali realne otpornosti u električnom kolu utiču na oscilatorni proces.

Aplet se postavlja u početno stanje pristiskom na dugme [Reset]. U početnom stanju, kondenzator je povezan sa baterijom usled čega se na oblogama kondenzatora nagomilava naelektrisanje i među njima postoji napon jednak naponu baterije. U apletu je moguće zadati vrednosti kapacitivnosti kondenzatora, induktivnosti kalema i otpornosti otpornika, a aplet izračunava period oscilacija i ispisuje ga u donjem levom uglu apleta.

Pritiskom na dugme [Start] aplet počinje sa radom. Prekidač odvaja kondenzator od baterije i povezuje ga sa kalemom. Tokom rada, aplet crvenim strelicama pored provodnika pokazuje smer električne struje, crvenim linijama prikazuje linije sila električnog polja u kondenzatoru, a plavim linijama linije sila magnetskog polja. U donjem desnom uglu apleta iscrtava se, u zavisnosti od izbora, ili dijagram zavisnosti napona i jačine električne struje od vremena, ili blok dijagram energija. U donjem levom uglu se prikazuje sat koji meri vreme proteklo od početka simulacije. Rad apleta se, prema izboru može usporiti ili 10 ili 100 puta.

Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

This browser doesn't support HTML5 canvas!