Kretanje hica

Ovaj aplet prikazuje kretanje hica pod pretpostavkom da se otpor sredine može zanemariti.

Dugme "Reset" dovodi telo u početnu poziciju. Tada mu se mogu zadati visina sa koje hitac polazi, intenzitet brzine i ugao koji ona zaklapa sa horizontalom, kao i masa tela i gravitaciono ubrzanje. Simulacija se pokreće pritiskom na taster "Start" pri čemu je izborom "Usporeno" moguće posmatrati 10 puta usporeni snimak hica. Aplet crta putanju hica ispisujući podatke o jednoj od pet veličina koje se mogu izabrati: koordinatama, brzini, ubrzanju, sili ili energiji tela.

This browser doesn't support HTML5 canvas!