Koturača

U apletu se demonstrira rad koturače, proste mašine koja omogućava podizanje tereta silom koja je višestruko manja od težine tereta.

Povlačenjem kraja niti mišem podiže se ili spušta teret. Ako se pri tome pritisne levo dugme miša kraj niti pokazuje dinamometar koji meri silu zatezanja niti. U apletu je moguće izabrati broj točkova u koturači, težinu tega i težinu jednog točka, a onda aplet izračunava i prikazuje minimalnu silu potrebnu za podizanje tega. Ukoliko je potrebna sila za podizanje veća od opsega dinamometra (10 N), aplet sam umanjuje vrednost težine tega.

Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

This browser doesn't support HTML5 canvas!