Prelamanje svetlosti

Aplet demonstrira zakone odbijanja i prelamanja svetlosti prikazivanjem upadnog, odbojnog i prelomnog zraka i odgovarajućih uglova.

U apletu se mogu zadati sredine kroz koje se zraci prostiru izborom iz liste ponuđenih materijala, kao i upadni ugao povlačenjem upadnog zraka (gore levo) mišem. Nakon toga aplet izračunava odbojni i prelomni ugao, ispisuje njihove vrednosti i crta zrake.

U apletu su uglovi prikazani sledećim bojama:

Upadni ugao(crno)
Odbojni ugao(plava)
Prelomni ugao(crvena)

Napomena: Indeks prelamanja materijala zavisi od talasne dužine svetlosti (to je uzrok disperzije svetlosti), ali je ta promena mala u opsegu vidljive svetlosti i u ovom apletu nije tretirana.

This browser doesn't support HTML5 canvas!