Refrakcioni astronomski teleskop

Aplet simulira rad refrakcionog astronomskog teleskopa, optičkog uređaja koji je namenjen posmatranju veoma dalekih predmeta. Pri posmatranju, ti predmeti oku posmatrača izgledaju uvećano.

Ideja refrakcionog astronomskog teleskopa zasniva se na kombinovanju dva principa:

Konstrukcija refrakcionog astronomskog teleskopa sastoji se od dva sabirna sočiva, jednog bližeg posmatranom objektu, koje se naziva objektiv i drugog, bližeg oku posmatrača, koje se naziva okular. žižna daljina objektiva (f1) veća je od žižne daljine okulara (f2), a sočiva su tako postavljena da se zadnja žiža objektiva poklapa sa prednjom žižom okulara (rastojanje među sočivima iznosi f1+f2). Usled toga, snop paralelnih zraka koji pada na objektiv po prolasku kroz teleskop ostaje paralelan, ali je ugao pod kojim snop napušta okular (za male upadne uglove) f1/f2 puta veći od ugla pod kojim snop pada na objektiv.

Aplet šematski prikazuje teleskop prikazom sočiva; pored toga, aplet prikazuje i prostiranje paralelnog snopa zraka kroz teleskop. U apletu se mogu zadati vrednosti žižnih daljina (u opsegu 0,05 m do 0,50 m), a paralelni snop zraka se može pomerati povlačenjem mišem. Nakon svake promene aplet sračunava ugao između snopa i ose objektiva, odnosno okulara, i uvećanje teleskopa. Pri crtanju zraka aplet primenjuje aproskimaciju tankog sočiva, prikazujući samo jedno (na simetralnoj ravni) umesto dva (na ulaznoj i izlaznoj površini) prelamanja zraka. Ispod apleta se, kao ilustracija, prikazuje sazvežđe Plejada (narodni naziv - Vlašići) posmatrano golim okom (levo) i teleskopom izabranih karakteristika (desno).

Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

This browser doesn't support HTML5 canvas!