Klatno sa oprugom

Aplet prikazuje promenu elongacije, brzine, ubrzanja i energije klatna sa oprugom tokom vremena. Trenja i otpori sredine su zanemarena.

Dugme [Reset] dovodi klatno u početni položaj, a dugmetom [Start] se pokreće simulacija, a ako se izabere opcija [Usporeno], simulacija je 10 puta usporena. U apletu mogu postaviti vrednosti konstante opruge, mase tega, gravitacionog ubrzanja i amplitude oscilovanja, a aplet računa i prikazuje trajanje perioda oscilovanja.

Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

This browser doesn't support HTML5 canvas!