Longitudinalni stojeći talasi

Aplet ilustruje kretanje čestica u cevi u kojoj je uspostavljen stojeći talas zvuka.

U apletu se može izabrati tip cevi (zatvoren sa jednog ili oba kraja, odnosno otvoren sa oba kraja), harmonik koji se posmatra (pritiskom na dugmad [Viši] i [Niži]) i zadati dužina cevi, a aplet računa talasnu dužinu i frekvencu stojećeg talasa i simulira kretanje čestica. Ispod cevi aplet crta grafikon amplitude pomeraja čestica u zavisnosti od njihovog početnog položaja i slovima "D" i "B" označava mesta dolja i bregova stojećeg talasa.

Radi jasnoće prikaza, amplitude pomeraja čestica su mnogo uvećane, a brzina čestica umanjena. Pri određivanju talasne dužine i frekvence stojećih talasa je usvojena je za brzinu zvuka vrednost od 343,5 m/s, što odgovara brzini zvuka u vazduhu pri normalnom atmosferskom pritisku i temperaturi od 20°C.

Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

This browser doesn't support HTML5 canvas!