Stojeći talasi
(Objašnjenje superpozicijom sa odbijenim talasom)

Aplet prikazuje proces nastajanja stojećeg talasa na primeru transverzalnog talasa. Na dijagramu se mogu posmatrati pomeraj (poremećaj) upadnog talasa koji se prostire kroz sredinu, talasa koji se odbija od kraja sredine i talasa koji nastaje kao zbir ova dva talasa.

U apletu se može izabrati tip kraja sredine, što ilustruje uticaj granice sredine na odbijeni talas. Posebno se lepo uočava na primeru fiksiranog kraja da je pomeraj odbijenog talasa na kraju sredine suprotan pomeraju upadnog talasa jer je ukupan pomeraj nepomičnog kraja jednak nuli.

Na apletu je prikazan deo sredine u kojoj se talas prostire čija je dužina je jednaka 3 talasne dužine talasa, a tokom nastanka stojećeg talasa njegovi bregovi se obeležavaju slovom B a dolje slovom D.

This browser doesn't support HTML5 canvas!