วงจรไฟฟ้ากระแสสลับอย่างง่าย

โปรแกรมแสดงวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยต้นกำเนิดโวลเตจที่แปรค่ากลับไปกลับมาและเลือกได้ว่าจะให้มีตัวต้านทาน "Resistor" ตัวจุ "Capacitor" หรือขดลวดเหนี่ยวนำ "Coil " อย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีโวลมิเตอร์สำหรับวัดโวลเตจ U (สีน้ำเงิน) และแอมมิเตอร์สำหรับวัดกระแสไฟฟ้า I (สีแดง)

ด้านล่างของวงจร จะเห็นแผนภาพเฟสของโวลเตจ(สีน้ำเงิน) และกระแสไฟฟ้า(สีแดง) เปรียบเทียบกัน ด้านล่างขวาเป็นแผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของโวลเตจ(สีน้ำเงิน) และกระแสไฟฟ้า(สีแดง)

ปุ่ม "Reset" จะนำวงจรกลับสู่สถานะเริ่มต้น
ปุ่ม "Start" จะเริ่มต้นการแสดง
ปุ่ม "Pause/Resume" จะหยุดการแสดงชั่วคราวหรือแสดงต่อ
ถ้าเลือกเงื่อนไข "Slow motion"การเคลื่อนที่จะช้าลง 10 เท่า

ค่าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ภายในขอบเขตที่กำหนดคือ ความถี่ (Frequency) โวลเตจสูงสุด (Maximum voltage) และความต้านทาน (Resistance) ความจุ (Capacity) หรือความเหนี่ยวนำ (Inductivity) แล้วแต่ว่าเลือกแสดงวงจรของอะไร

โปรแกรมจะแสดงค่าใหม่ของกระแสไฟฟ้าสูงสุดทางด้านล่าง

This browser doesn't support HTML5 canvas!