แรงลอยตัวในของเหลว

โปรแกรมนี้แสดงการทดลองง่ายๆเกี่ยวกับการลอยตัวในของเหลว วัตถุแข็งที่ห้อยแขวนจากตาชั่งสปริงสามารถทำให้จุ่มลงในของเหลวได้โดยการใช้เมาส์ลาก ในกรณีนี้จะพบว่าแรงที่วัดได้ซึ่งเท่ากับผลต่างของน้ำหนักของวัตถุกับแรงลอยตัวในของเหลวมีค่าลดลง

ค่าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ภายในขอบเขตที่กำหนดคือ พื้นที่ฐาน ความสูงและความหนาแน่น โดยใส่ค่าที่ต้องการลงในกรอบข้อความ แล้วกดแป้น "Enter" โปรแกรมจะแสดงค่าใหม่ของความลึก ปริมาตรที่ถูกแทนที่ แรงลอยตัว น้ำหนักและแรงที่วัดได้โดยใช้ค่าความเร่งของความโน้มถ่วงเท่ากับ  g = 9.81 m/s²

ถ้าเห็นคำว่า "Maximum exceeded!" เป็นตัวอักษรสีแดง แสดงว่าจะต้องเลือกค่าใหม่ให้อยู่ในช่วงที่วัดได้

This browser doesn't support HTML5 canvas!
กฎของอาร์คิเมดิส:
แรงลอยตัวที่ของเหลวกระทำกับวัตถุมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ด้วยวัตถุ