แรงสู่ศูนย์กลาง

วัตถุจะคงสภาพการเคลื่อนที่ตามแนวเส้นตรงด้วยอัตราเร็วคงที่ถ้าไม่มีแรงลัพธ์มากระทำตามกฎข้อที่ 1 ของนิวตัน ที่เรียกว่ากฎของความเฉื่อย (law of inertia) สำหรับการเคลื่อนที่เป็นวงกลมถึงแม้ขนาดของความเร็วจะคงที่แต่ทิศทางเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะต้องมีแรงลัพธ์มากระทำในทิศทางพุ่งเข้าหาแกนหมุนเรียกว่า แรงสู่ศูนย์กลาง (centripetal force)ถ้าเลือกกดปุ่มที่ 2 จาก 4 ปุ่มทางด้านบนขวา จะแสดงเวกเตอร์ของแรงที่กระทำกับลูกตุ้มแต่ละลูกด้วย น้ำหนักจะแสดงด้วยลูกศรสีดำ ส่วนแรงตึงเชือกแสดงด้วยลูกศรสีน้ำเงิน ผลรวมของแรงเป็นแรงลัพธ์แสดงด้วยลูกศรสีแดงชี้ไปในทิศทางของแรงสู่ศูนย์กลาง

นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถแสดงภาพ 2 มิติของเวกเตอร์ของแรงและค่าเป็นตัวเลขของปริมาณที่น่าสนใจในการเคลื่อนที่เป็นวงกลม

ถ้าต้องการสังเกตเวกเตอร์ของแรงให้ชัดๆ ก็สามารถหยุดการหมุนด้วยปุ่ม "Pause / Resume" หรือทำให้หมุนช้าลงด้วยปุ่ม "Slow motion" กรอบข้อความจะช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ได้ภายในขอบเขตที่กำหนด เสร็จแล้วอย่าลืมกดแป้น "Enter" ด้วย

หมายเหตุ: การเลียนแบบการเคลื่อนที่นี้สมมติว่าเป็นวงกลมที่มีความเร็วเชิงมุมคงตัว ไม่คิดแรงต้านของอากาศ

This browser doesn't support HTML5 canvas!