สมดุลของแรง 3 แรง

โปรแกรมแสดงสมดุลของแรง 3 แรง ซึ่งประกอบด้วยก้อนน้ำหนักที่ห้อยแขวนจากเส้นเชือก 3 เส้นที่ผูกติดกันโดยเส้นเชือก 2 เส้นคล้องผ่านรอกที่ไร้แรงเสียดทาน แรงทั้งสามกระทำตรงปมเชือกที่เห็นลูกศรพุ่งออกมาและอยู่ในลักษณะสมดุล

ขนาดของแรงสามารถกำหนดให้มีค่าได้ตั้งแต่ 1 N ถึง 10 N โดยพิมพ์ใส่ในกรอบข้อความ (อย่าลืมกดแป้น "Enter" )มีข้อสังเกตว่า แรงแต่ละแรงต้องมีค่าน้อยกว่าผลบวกของแรงที่เหลืออีก 2 แรง ตำแหน่งของรอกทั้งสองก็สามารถปรับเลื่อนได้โดยการลากเมาส์ ผลบวกของแรงที่ชี้ขึ้นไปทางซ้ายและขวา (ลูกศรสีแดงและน้ำเงิน)จะแสดงในรูปของสี่เหลี่ยมด้านขนานของแรงถ้าเลือกเงื่อนไข Parallelogram of forces ทางด้านขวาล่างจะแสดงค่ามุมที่แรงทั้งสองทำกับแนวดิ่ง

This browser doesn't support HTML5 canvas!