สนามแม่เหล็กของเส้นลวดตรงที่มีกระแสไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็กได้ โปรแกรมนี้เลียนแบบการทดลองสร้างสนามแม่เหล็กด้วยกระแสไฟฟ้าที่ไหลในเส้นลวดตรงที่อยู่ในแนวดิ่ง ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าแสดงด้วยลูกศรสีแดงซึ่งสามารถกลับทิศได้ด้วยปุ่ม "Reverse current" สีแดง เครื่องหมาย + − ที่ปลายเส้นลวดแสดงขั้วของแบตเตอรีที่ต่ออยู่ ให้สังเกตการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน (จุดเขียว) มีทิศตรงข้ามกับทิศของกระแสไฟฟ้า !

เข็มทิศจะแสดงทิศทางของสนามแม่เหล็ก (สีน้ำเงิน) ที่เกิดขึ้นที่ตรงตำแหน่งของเข็มทิศซึ่งปรับเลื่อนได้โดยใช้เมาส์ลาก ขั้วเหนือ-ใต้ของเข็มทิศระบายด้วยสีแดงและเขียวตามลำดับ ผลของสนามแม่เหล็กโลกไม่ได้นำมาพิจารณาในโปรแกรมนี้

This browser doesn't support HTML5 canvas!

เส้นแรงสนามแม่เหล็กของเส้นลวดตรงที่มีกระแสไฟฟ้า มีลักษณะเป็นวงกลมที่วนรอบเส้นลวดโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่บนเส้นลวด ทิศทางของสนามแม่เหล็ก (ลูกศรสีน้ำเงิน) เป็นไปตามกฎมือขวา : เมื่อนิ้วโป้งของมือขวาชี้ไปในทิศทางของกระแสไฟฟ้า นิ้วที่เหลือจะกำรอบเส้นลวดในทิศของสนามแม่เหล็ก