การทดลองกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน

โปรแกรมนี้แสดงการเลียนแบบการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว โดยใช้ค่าความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วง  9.81 m/s2

มวลของวัตถุที่เคลื่อนที่บนพื้น มวลของวัตถุที่ห้อยแขวนและสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานระหว่างพื้นกับวัตถุสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้ภายในขอบเขตที่กำหนด

สำหรับการทดลองวัดแต่ละครั้ง ต้องปรับระยะทางที่ต้องการวัดจากตำแหน่งเริ่มต้นถึงตำแหน่ง LB (คลาดเคลื่อนได้ 5 mm) ด้วยการกดปุ่มเมาส์แล้วอ่านค่าเวลาจากที่แสดงป็นตัวเลขบนจอภาพ (คลาดเคลื่อนได้ 1 ms). ในระหว่างการเคลื่อนที่ จุดแดงในกราฟระหว่างระยะทางกับเวลาจะแสดงเวลาปัจจุบันและระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ เมื่อการวัดเสร็จสิ้น จะมีเครื่องหมายบอกจุดที่วัดได้ หลังจากกดปุ่ม "Record data" ข้อมูลของค่าที่วัดได้จะปรากฏให้เห็นในกรอบรายการ การวัดภายใต้เงื่อนไขของตัวแปรค่าเดียวกันจะทำได้ไม่เกิน 10 ครั้ง

This browser doesn't support HTML5 canvas!

สมการที่ใช้:

กฎข้อที่ 2 ของนิวตัน:

formula 1

a ... ความเร่ง
m ... มวลที่ห้อยแขวน
g ... ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วง
μ ... สัมประสิทธิ์ของความเสียดทานระหว่างพื้นกับวัตถุ
M ... มวลของวัตถุ

การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว จากอัตราเร็วเริ่มต้น 0:

formula 2

s ... ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้
a ... ความเร่ง
t ... เวลาที่ใช้