กฎของโอห์ม

โปรแกรมแสดงวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยตัวต้านทาน 1 ตัว นอกจากนี้ยังมีโวลมิเตอร์ (ต่อขนานกับตัวต้านทาน) สำหรับอ่านค่าโวลเตจตกคล่อมตัวต้านทาน และแอมมิเตอร์ (ต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน) สำหรับอ่านค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน

ค่าสูงสุดที่มิเตอร์ทนได้สามารถเลือกได้จากค่าในรายการที่กำหนดในกรอบ "Max. voltage:" และ "Max.  amperage:" ถ้าเห็นคำเตือน "Maximum exceeded!" สีแดงปรากฏขึ้นมา จะต้องเลือกค่าใหม่ ค่าความต้านทาน (R) และโวลเตจ (U) สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยกดปุ่มเพิ่ม (Increase) หรือลด (Reduce) ปริมาณที่ต้องการเปลี่ยน ทางด้านล่างจะแสดงค่าของโวลเตจ (U) และกระแสไฟฟ้า (I)

This browser doesn't support HTML5 canvas!
โวลเตจและกระแสไฟฟ้าในตัวกลางที่อุณหภูมิคงที่ มีค่าเป็นสัดส่วนโดยตรงกัน