วงจรแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับ

โปรแกรมแสดงวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วย ตัวจุ (ตรงกลาง) และตัวเหนี่ยวนำ (ทางขวา)

ปุ่ม "Reset" จะทำให้ตัวจุถูกประจุจนเต็ม โดยแผ่นบนมีประจุบวกและแผ่นล่างมีประจุลบ
ปุ่ม "Start" ทำให้สวิตช์ถูกสับไปปิดวงจรทางด้านขวา เกิดการถ่ายประจุกลับไปกลับมาระหว่างแผ่นทั้งสองของตัวจุผ่านขดลวดเหนี่ยวนำทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่แปรค่ากลับไปกลับมาตาม
ปุ่ม"Pause / Resume" จะหยุดการแสดงชั่วคราวหรือให้แสดงต่อ
ภาพเคลื่อนไหวที่แสดงจะช้ากว่าที่เป็นจริง 10 หรือ 100 เท่า ขึ้นอยู่กับปุ่ม "Slow motion" ที่เลือก

ค่าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ภายในขอบเขตที่กำหนดคือ
ค่าความจุ (Capacity) ตั้งแต่ 100 μF ถึง 1000 μF
ความเหนี่ยวนำ (Inductivity) ตั้งแต่ 1 H ถึง 10 H
ความต้านทาน (Resistance) ตั้งแต่ 0 Ω ถึง 1000 Ω
โวลเตจของแบตเตอรี (Max. voltage)

สนามไฟฟ้าของตัวจุ (สีแดง) และสนามแม่เหล็กของขดลวดเหนี่ยวนำ (สีน้ำเงิน) แสดงด้วยเส้นแรงของสนามในแผนภาพวงจร ความหนาแน่นของเส้นสนามแสดงความเข้มของสนาม นอกจากนี้จะเห็นเครื่องหมายของประจุที่แผ่นทั้งสองของตัวจุ และลูกศรแสดงทิศของกระแสไฟฟ้า

ทางด้านซ้ายล่างมีนาฬิกาแบบตัวเลขแสดงเวลาตั้งแต่เริ่มต้น และค่าของคาบการเปลี่ยนแปลง (Oscillation period) ที่ด้านขวาล่างจะแสดงแผนภาพ 1 ใน 2 แบบขึ้นอยู่กับตัวเลือกคือ:
1. "Voltage, amperage" แผนภาพแสดงการแปรเปลี่ยนของโวลเตจ U (สีน้ำเงิน)และกระแสไฟฟ้า I (สีแดง) ตามเวลา
2. "Energy" กราฟแท่งแสดงการแปรรูปของพลังงาน

This browser doesn't support HTML5 canvas!