การหักเหของแสง

รังสีของแสงมาจากด้านบนซ้าย ตกกระทบผิวรอยต่อระหว่างตัวกลางที่สามารถเลือกได้ทั้งคู่จากกรอบเลือก ตัวกลางที่มีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าจะระบายด้วยสีน้ำเงิน ส่วนอีกตัวกลางหนึ่งระบายด้วยสีเหลือง สามารถใช้เมาส์ลากที่รังสีตกกระทบเพื่อนเปลี่ยนค่ามุมตกกระทบไปตามต้องการ โปรแกรมจะแสดงรังสีสะท้อนและรังสีหักเหรวมทั้งคำนวณค่าใหม่ของมุมต่างๆต่อไปนี้ :

มุมตกกระทบ (Angle of incidence) (สีดำ)
มุมสะท้อน (Angle of reflection) (สีน้ำเงิน)
มุมหักเห (Angle of refraction) (สีแดง)
This browser doesn't support HTML5 canvas!

หมายเหตุ : ค่าดัชนีหักเหแปรเปลี่ยนเล็กน้อยตามความยาวคลื่น เรียกว่าการกระจายแสง (Dispersion)