การสะท้อนและการหักเหของคลื่น
(อธิบายตามหลักของฮอยเกน)

โปรแกรมนี้เป็นบทเรียนที่อธิบายและแสดงการสะท้อนและการหักเหของคลื่นโดยใช้หลักการของฮอยเกน กดปุ่ม "Restart" เพื่อเริ่มต้นการแสดง จะมีคำอธิบายเป็นขั้นๆแสดงอยู่ในกรอบข้อความ เมื่อจบแต่ละขั้น ให้กดปุ่ม "Next step" เพื่อแสดงขั้นต่อไป หากจะหยุดการแสดงหรือแสดงต่อให้กดปุ่ม "Pause / Resume" กรอบข้อความ 3 กรอบมีไว้สำหรับให้ใส่ค่าดัชนีหักเหของตัวกลางทั้งสองและค่ามุมตกกระทบที่ต้องการ ตัวกลางที่มีค่าดัชนีหักเหต่ำกว่า (ความเร็วเฟสสูงกว่า) จะระบายสีเหลือง ส่วนอีกตัวกลางหนึ่งจะระบายสีฟ้า

This browser doesn't support HTML5 canvas!