คลื่นนิ่งที่เป็นคลื่นตามยาว

โปรแกรมนี้แสดงการสั่นของโมเลกุลของอากาศในท่อ เพื่อเป็นตัวอย่างของคลื่นนิ่งที่เป็นคลื่นตามยาว จริงๆแล้วระยะทางที่อนุภาคเคลื่อนที่จะสั้นกว่านี้มากและการเคลื่อนที่ก็เร็วมาก ตำแหน่งบัพ (nodes) ซึ่งอนุภาคไม่เคลื่อนที่เลยมีเครื่องหมาย "N" ส่วน "A" หมายถึงปฏิบัพ (antinode) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่อนุภาคสั่นด้วยแอมปลิจูดสูงสุด ให้สังเกตว่าที่ปลายเปิดของท่อจะเป็นปฏิบัพเสมอ ส่วนปลายปิดจะเป็นบัพ!

เลือกลักษณะของปลายท่อด้วยการกดปุ่มที่ตรงกับความต้องการคือ เปิดทั้งสองด้าน (both sides open) เปิดด้านเดียว (one side open) หรือปิดทั้งสองด้าน (both sides closed) หากจะเปลี่ยนไปดูฮาร์มอนิกถัดไป ให้กดปุ่ม "Lower"หรือ "Higher" โปรแกรมสามารถแสดงได้ถึงฮาร์มอนิกที่ห้า

ถ้าใส่ค่าใหม่สำหรับความยาวของท่อลงไปในกรอบข้อความแล้วกดแป้น "Enter" โปรแกรมจะคำนวณความยาวคลื่นและความถี่ให้ใหม่ โดยใช้ค่าอัตราเร็วของเสียงเป็น 343.5 m/s ซึ่งเป็นค่าที่อุณหภูมิ 20°C ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อไม่ได้นำมาพิจารณา

This browser doesn't support HTML5 canvas!