คลื่นนิ่ง
(อธิบายโดยการรวมกับคลื่นสะท้อน)

This browser doesn't support HTML5 canvas!