Suwuklyklarda bolan itip çykaryjy güýji

Görkezilen ýönekeý tejribe suwuklyklardaky bolan ýüzüjiligi beýan edýär. Myşkanyň kömegi bilen pružinadan asdyrylan gaty jisimi süýräp, ony suwuklyga batyrmaly. Belli çäge çenli meýdany, beýikligi we dykyzlygy üýtgetmek bolýar (täze bahalary Enter basyp girizmeli). Agyrlyk güýjüniň tizlenmesi (g = 9.81 m/s²) öňünden goýulan.

"Maksimum dereje aşyrylan!" (gyzyl harplar) görünende, çäkden çykmaýan laýyk bahalary täzeden girizmeli.

This browser doesn't support HTML5 canvas!
Arhimediň kanuny:
Itip çykaryjy güýç suwuklygyň ýa-da gazyň gysyp çykarylan agramyna deňdir.