Maýyşgak hem-de maýyşgak däl çakyşmalar

Iki sany wagonyň çakyşmagy mysalynda çakyşma prosessiniň iki ekstermal ýagdaýy görkezilen: maýyşgak çakyşmada ähli jisimleriň kinetik energiýalarynyň jemi hemişelik bolup galýar, maýyşgak çakyşmada bolsa iki jisimleriň tizligi ahyrda deň bolýar we kinetik energiýa peselýär (çüňki, ol içki energiýa geçip jisimleri gyzdyrýar).

Jisimleriň jemi impulsy mydama saklanýar. Agyrlyk merkeziniň hereketine çakyşma hiç hili täsir edenok.

Iki çakyşma ýagdaýyny knopka bilen çalşyp bolýar.

Massalary we başlangyç tizlikleri sazlap bolýar. Minus bahalar çepe tarap hereketi aňladar. Çäkden çykan bahalar awtomat üýtgedilerler.

Saýlanan knopka görä (aşakda sag tarapda) tizlik, impulsler ýa-da kinetik energiýalar görkeziler.

This browser doesn't support HTML5 canvas!