Doppler effektiniň mysaly

Tiz kömek ulagy sirenaly ses edip, köçede duran adamyň gapdalyndan geçýär.

This browser doesn't support HTML5 canvas!

Bellik: hakyky ses tolkunlar mundan has çalt ýaýraýarlar. Bärde bolsa ses tolkunlaryň ýaýraýyşy has gowy görüner ýaly, olar haýal tizlikde ýaýraýan ýaly görkezilen.