Üç sany güýjüň deňagramlygy

Görkezilen ýönekeý tejribede ýükler 3 sany ýüpden asdyrylan, bu ýüpleriň ikisi sürtülmesiz tigirden geçýärler. Düwüne täsir edýän 3 sany (reňkli çyzylan) güýç deňagramlykda saklanýarlar.

Güýçleriň bahalaryny 1-10 N aralykda ENTER basyp girizmek bolýar. Üns bermeli zat: her bir güýç beýleki iki güýçleriň jeminden kiçi bolmalydyr! Iki tigiriň ýagdaýyny myşka bilen basyp we süýräp üýtgetmek bolýar. Ýokaryk çepe hem-de saga tarap ugrukdyrylan güýçleriň parallelogrami (gyzyl we degişlilikde gök reňkli) saýlap çyzmak bolýar. Aşakda sag tarapda bu iki güýçleriň dikligine (wertikala) görä burçlaryny görüp bolýar.

This browser doesn't support HTML5 canvas!