Ýapgyt tekizlik

Ýapgyt tekizlikde hemişelik tizlikli bolup geçýän hereket hem-de degişli güýçler görkezilen. "Yza gaýt" knopka basylanda ol blogy başdaky ýagdaýyna getirer (ýagny, şekiliň daşyna çykarar). Saýlanan knopka görä, ýa-da gerekli güýçleri görkezýän pružina-terezi ýa-da güýçleriň wektorlary görkezip bolýar. Şol güýçleriň arasynda bar: agyrlyk güýji (onuň iki düjuzisi bar - tekizlige parallel hem-de normal), normal güýji, sürtülme güýýji we herekete getiriji güýji.

Ýapgytlyk burçuny, bloguň agramyny hem-de sürtülme koeffisientini belle derejede üýtgedip bolýar. Programma agzalan güýçleriň ululyklaryny hasaplap berer.

This browser doesn't support HTML5 canvas!