Ýagtylyk tolkunlaryň serpikdirilmegi hem-de döwülmegi
(Güýgens prinsipi düşündirme)

Düşündirme tekst arkaly berlen. Haçan-da bir ädim gutaranda, "Indiki ädim" knopkasyny basyp beýlekä geçiň. Iki serişdäniň döwülme koeffisientlerini hem-de şöhläniň gaçýan burçuny degişli tekst meýdanlardan üýtgedip bolýar. Döwülme koeffisienti has kiçi bolan (faza tizligi ýokary) serişde sary reňkde görkezilýär, beýleki bolsa gök reňkde.

This browser doesn't support HTML5 canvas!