Wagtyň haýallanmagy

Älem (kosmos) gämisi 5 ýagtylyk sagat uçýar, meselem, Ýer şardan Pluton planeta çenli. Tizligi ýokarky knopkalar bilen sazlamak bolýar. Görnüşi ýaly, gäminiň içinde ýerleşen sagat Ýer hem-de Pluton planetalarda hereketsiz bir ýerde galan sagatlardan has haýal işlär.

This browser doesn't support HTML5 canvas!

Formula:

Formula

t' ... gämidäki sagadyň görkezýän wagty
t  ... Ýer we Pluton sistemalardaky sagatlaryň görkezýän wagty
v  ... gäminiň Ýere we Plutona görä hereket eden tizligi
c  ... ýagtylygyň tizligi

Bellik:

  1. Düşündirmegi ýönekeýleşdirmek üçin, Ýer we Pluton sistemasy hereketsiz diýip hasaplanylýar, olaryň Günüň daşynda edýän hereketi hasaba alynmadyk.
  2. Otnositellik teoriýa laýyklykda, Ýer-Pluton sistemasyndan syn edýän adam gäminiň onuň hereket edýän ugruna tarap süýnmegini görer. Bu Lorentz hadysasydyr - bärde görkezilmedik (sagaty dogry synlamak üçin).