Model řetízkového kolotoče
(Dostředivá síla)

Pokud na těleso nepůsobí žádná síla, podle prvního Newtonova zákona (zákon setrvačnosti) rychlost pohybujícího se tělesa a i směr jeho pohybu zůstává konstantní. Jiná situace je v případě rotačního pohybu: V tomto případě musí existovat síla, která směřuje směrem k ose otáčení, tzv. dostředivá síla. Tento zjednodušený model kolotoče tuto sílu demonstruje.

Pokud zvolíte druhé ze čtyř přepínacích tlačítek v pravém horním rohu, znázorníte vektory všech působících sil na každém z osmi závěsů. Tíhová síla je znázorněna černě, síla působící na závěs (řetízek) modře. Vektorovým součtem (pomocí vektorového rovnoběžníku) získáme výslednou dostředivou sílu (červená).

Kromě simulace kolotoče (s vektory sil nebo bez nich) tato HTML5-App nabízí i jednoduchý dvourozměrný nákres vektorů sil ("Náčrtek") a přehled číselných hodnot ("Číselné hodnoty") významných veličin pohybu po kružnici.

Chcete-li přesně sledovat jednotlivé vektory, můžete rotaci zastavit tlačítkem "Zastavit / Dále", nebo 10× zpomalit zaškrtnutím volby "Zpomaleně". Textová pole umožňují v určitých mezích měnit parametry celé simulace (Nezpomeňte potvrdit klávesou "Enter").

Poznámka: Simulace předpokládá kruhový pohyb s konstantní úhlovou rychlostí. Na efekty při zpomalování či zrychlování po změně parametrů není brán zřetel. Vliv odporu vzduchu je rovněž zanedbán.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!

V matematickém dodatku je vysvětlen princip, který je základem této simulace.