โปรแกรมจาวาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์

Walter Fendt
ผู้แปล : นิรมล ปีตะนีละผลิน
Thai version
Thai
www.walter-fendt.de/html5/mth (HTML5, 25 apps, 2021-02-05)
Download
(2021-01-28)
Deutsch
Deutsch
Česky
Česky
English
English
Español
Español
Français
Français
Italiano
Italiano
Nederlands
Nederlands
Português
Português
Türkmençe
Türkmençe

เลขคณิต

การแปลงหน่วย 03/25/2001 - 01/14/2018
ตารางจำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1 ถึง 1 000 000 000 000 10/17/2003 - 01/14/2018

เรขาคณิตในระนาบ

ผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยม 06/11/1998 - 05/30/2018
การแปลงเชิงเรขาคณิตอย่างง่าย 06/19/1999 - 01/14/2018
รูปวงกลมของทาลีส 06/17/1998 - 01/14/2018
วงกลมและเส้นตรงพิเศษในรูปสามเหลี่ยม 10/25/1998 - 01/14/2018
วงกลมล้อมรูปสามเหลี่ยม 11/25/1997 - 02/05/2021
วงกลมภายในรูปสามเหลี่ยม 11/04/1998 - 02/05/2021
รูปสี่เหลี่ยมวงกลมล้อม 11/01/1997 - 01/14/2018
รูปสี่เหลี่ยมล้อมวงกลม 10/01/2000 - 01/14/2018
มุมในวงกลม 11/01/1997 - 01/15/2018
ส่วนตัดของเส้นขนาน 04/27/2000 - 01/15/2018
ทฤษฎีบทพิทากอเรียน (1) 02/19/2001 - 01/15/2018
ทฤษฎีบทพิทากอเรียน (2) 11/01/1997 - 01/15/2018
วงกลมแฝดของอาร์คิมีดีส 04/11/2000 - 01/15/2018
เส้นรอบวงและพื้นที่ของรูปวงกลม 11/22/2002 - 02/05/2021

Stereometry

ทรงตันเพลโต 06/08/1998 - 01/15/2018
ปริมาตรของทรงกลม (Cavalieri's Principle) 09/04/2000 - 01/15/2018

ตรีโกณมิติ

ไซน์ โคไซน์และแทนเจนต์ของมุม 12/25/1997 - 01/15/2018

เรขาคณิตทรงกลม

รูปสามเหลี่ยมบนทรงกลม 02/06/1999 - 01/15/2018

การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์

ส่วนประกอบของเวกเตอร์ 07/22/1998 - 01/15/2018
สมการเวกเตอร์ของเส้นตรงในอวกาศ 3 มิติ 09/16/1999 - 01/15/2018

การวิเคราะห์

ความชันของเส้นตัดและเส้นสัมผัส 02/22/1998 - 01/15/2018
อนุพันธ์อันดับที่หนึ่งและสองของฟังก์ชัน 10/10/1999 - 01/15/2018

จำนวนเชิงซ้อน

การดำเนินการทางเลขคณิตกับจำนวนเชิงซ้อน 12/04/1999 - 01/15/2018

Walter Fendt, February 5, 2021
Physics Astronomy Homepage E-Mail
Physics Astronomy Homepage E-Mail