Physics

Apps on Physics

Walter Fendt
ผู้แปล : นิรมล ปีตะนีละผลิน
Thai version
Thai
(HTML5, 50 apps, 2020-03-22)
Download
(2020-02-20)
Deutsch
Deutsch
Česky
Česky
Dansk
Dansk
Ελληνικά
Ελληνικά
English
English
Español
Español
Eesti
Eesti
Français
Français
Magyar
Magyar
Italiano
Italiano
Nederlands
Nederlands
Polski
Polski
Português
Português
Română
Română
Русский
Русский
Slovenčina
Slovenčina
Shqip
Shqip
Srpski
Srpski
Türkmençe
Türkmençe
กลศาสตร์
การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว 11/02/2000 - 01/11/2018
สมดุลของแรง 3 แรง 03/11/2000 - 01/11/2018
แรงลัพธ์ 11/02/1998 - 01/11/2018
การแตกแรงออกเป็นส่วนประกอบ 05/30/2003 - 01/11/2018
ระบบรอก 03/24/1998 - 01/11/2018
หลักการของคาน 11/02/1997 - 01/11/2018
วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นเอียง 02/24/1999 - 01/11/2018
การทดลองกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน 12/23/1997 - 01/11/2018
การเคลื่อนที่ของโปรเจกไตล์ 09/13/2000 - 01/11/2018
การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่น 11/07/1998 - 01/11/2018
เปลของนิวตัน 11/04/1997 - 01/11/2018
การเคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ 03/25/2007 - 01/11/2018
แรงสู่ศูนย์กลาง 03/10/1999 - 01/11/2018
กฎข้อที่หนึ่งของเคปเลอร์ 03/25/2000 - 01/11/2018
กฎข้อที่สองของเคปเลอร์ 04/04/2000 - 01/11/2018
ความดันในของเหลวที่หยุดนิ่ง 02/03/1999 - 02/06/2019
แรงลอยตัวในของเหลว 04/19/1998 - 01/11/2018
การแกว่งและคลื่น
การแกว่งของลูกตุ้ม 05/21/1998 - 01/12/2018
ลูกตุ้มสปริง 05/24/1998 - 01/12/2018
ลูกตุ้มคู่ 07/05/1998 - 01/12/2018
การแกว่งแบบถูกบังคับ (เรโซแนนซ์) 09/11/1998 - 01/12/2018
บีตส์ 10/21/2001 - 01/12/2018
คลื่นนิ่ง (อธิบายโดยการรวมกับคลื่นสะท้อน) 07/09/2003 - 01/12/2018
คลื่นนิ่งที่เป็นคลื่นตามยาว 06/08/1998 - 01/12/2018
การแทรกสอดของคลื่นทรงกลมหรือวงกลม 2 ขบวน 05/22/1999 - 01/12/2018
ตัวอย่างของผลดอปเลอร์ 02/25/1998 - 01/12/2018
แม่เหล็กไฟฟ้า
สนามแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็ก 04/20/2001 - 01/12/2018
สนามแม่เหล็กของเส้นลวดตรงที่มีกระแสไฟฟ้า 09/18/2000 - 01/12/2018
แรงลอเรนซ์ 06/01/1998 - 01/12/2018
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 11/29/1997 - 01/12/2018
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เจเนอเรเตอร์) 05/08/1998 - 01/12/2018
กฎของโอห์ม 11/23/1997 - 01/12/2018
การต่อตัวต้านทาน 09/11/2002 - 02/20/2020
โพเทนชิโอมิเตอร์ 02/16/2006 - 01/12/2018
วีทสโตนบริดจ์ 02/11/2006 - 01/12/2018
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับอย่างง่าย 06/13/1998 - 01/12/2018
วงจรตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำและตัวจุ 03/19/2004 - 03/22/2020
วงจรแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับ 12/08/1999 - 01/12/2018
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 09/20/1999 - 01/12/2018
แสง
การหักเหของแสง 12/20/1997 - 01/12/2018
การสะท้อนและการหักเหของคลื่น(หลักของฮอยเกน) 03/05/1998 - 01/12/2018
กล้องโทรทรรศน์ดาราศาสตร์แบบหักเหแสง 03/08/2000 - 01/12/2018
การแทรกสอดของแสงจากช่องเปิดคู่ 10/07/2003 - 01/13/2018
การเลี้ยวเบนของแสงจากช่องเปิดเดี่ยว 10/11/2003 - 01/13/2018
อุณหพลศาสตร์
กระบวนการเฉพาะของก๊าซในอุดมคติ 12/25/1999 - 10/27/2019
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
การยืดออกของเวลา 11/15/1997 - 01/13/2018
ฟิสิกส์ของอะตอม
ปรากฏการณ์โฟโตอีเล็กตริก 02/20/2000 - 02/06/2019
ทฤษฎีของบอร์เกี่ยวกับอะตอมไฮโดรเจน 05/30/1999 - 01/13/2018
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
อนุกรมการสลายตัวของธาตุกัมมันต์ 07/20/1998 - 01/13/2018
กฎการสลายตัวของสารรังสี 07/16/1998 - 01/13/2018

Walter Fendt, March 22, 2020