Matematika

Matematické HTML5 animace

Walter Fendt
Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Česká verze
Česky
(HTML5, 90 Apps, 2020-09-22)
Stáhnout
(2020-09-22)
Deutsch
Deutsch
English
English
Español
Español
Français
Français
Italiano
Italiano
Nederlands
Nederlands
Português
Português
Thai
Thai
Türkmençe
Türkmençe
Aritmetika
Písemná matematika (základní aritmetické operace) 24.8.1998 - 10.12.2017
Výpočty bez chyb zaokrouhlováním 22.6.2020 - 21.9.2020
Převody jednotek 25.3.2001 - 10.12.2017
Primyphos - hra s rozkladem na prvočinitele 18.10.1998 - 1.12.2017
Prvočísla do 1 000 000 000 000 17.10.2003 - 1.12.2017
Algebra
Online algebraická kalkulačka 17.8.2020 - 21.9.2020
Planimetrie
Souhlasné, střídavé a vedlejší úhly 21.3.2006 - 24.5.2018
Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku 11.6.1998 - 24.5.2018
Základní shodná zobrazení 19.6.1999 - 30.11.2017
Thaletova kružnice 17.6.1998 - 28.11.2017
Významné přímky a kružnice trojúhelníku 25.10.1998 - 28.11.2017
Kružnice trojúhelníku opsaná 25.11.1997 - 10.4.2020
Kružnice trojúhelníku vepsaná 4.11.1997 - 10.4.2020
Vlastnosti trojúhelníků (42 Apps) 28.10.2004 - 10.4.2020
Tětivový čtyřúhelník 1.11.1997 - 29.11.2017
Tečnový čtyřúhelník 1.10.2000 - 21.12.2017
Pravidelný mnohoúhelník (2 Apps) 26.4.2018 - 24.5.2018
Úhel v kružnici (Obvodový, středový a úsekový úhel) 1.11.1997 - 29.11.2017
Stejnolehlost 27.4.2000 - 29.11.2017
Pythagorova věta 19.2.2001 - 29.11.2017
Věty o pravoúhlém trojúhelníku (Euklidova věta o odvěsně, Pythagorova věta) 1.11.1997 - 29.11.2017
Archimedovy kružnice 11.4.2000 - 29.11.2017
Kruhová inverze 23.3.2017 - 21.12.2017
Způsoby zadání kružnice 4.10.2017 - 21.12.2017
Apolloniovy úlohy (10 Apps) 27.12.2008 - 26.12.2017
Pappoův řetěz 4.3.2005 - 30.11.2017
Stereometrie
Platonská tělesa 8.6.1998 - 10.12.2017
Výpočet objemu koule (Cavalierieův princip) 4.9.2000 - 29.11.2017
Geometrie na sféře
Trojúhelník na sféře 6.2.1999 - 29.11.2017
Goniometrické funkce
Sinus, kosinus a tangens libovolného úhlu 25.12.1997 - 30.11.2017
Vektorová algebra, Analytická geometrie
Souřadnice vektoru - rozklad na složky 22.7.1998 - 30.11.2017
Parametrická rovnice přímky v prostoru 16.9.1999 - 30.11.2017
Matematická analýza
Sečna a tečna ke grafu funkce 22.2.1998 - 30.11.2017
Průběh funkce; 1. a 2. derivace 10.10.1999 - 30.11.2017
Tečna k grafu funkce 6.9.2017 - 21.12.2017
Oskulační kružnice rovinné kživky 6.9.2017 - 21.12.2017
Zvláštní křivky
Epicykloida a hypocykloida 23.10.2017 - 21.12.2017
Komplexní čísla
Komplexní čísla v Gaussově rovině 4.12.1999 - 30.11.2017
Zábavná matematika
Rozlévání mléka 2.9.1998 - 30.11.2017

Walter Fendt, 22. září 2020